WE ARE COMMITTED TO EXCELLENCE, AS YOU ARE ESSENTIAL TO US!

Botulinum Toxin

Botulinum toxin A is a purified protein that is injected in minimal quantities into the muscles of your face to relax them or prevent the development of frown lines. There are various products on the market. The effect is the same, only the degree of purity differs. Essential Aesthetics works with Dysport, Bocouture and Azzalure .

Botulinum toxin A works by blocking the nerve impulses in the injected muscles. This prevents the muscles from contracting, resulting in temporarily less movement.

Botulinum toxin A is mainly used in the face for temporary improvement:

Frontal lines between the eyebrows
Crow’s feet
Headlines

The effect of the treatment usually remains visible between 3 and 4 months. Because everyone has a different body, the duration of the result varies from person to person. Studies show that after regular treatment with Botulinum toxin A every 3 to 4 months, the result can last longer over time. When switching between brands, the result is usually shorter again because the body has to get used to a new substance.

If a wrinkle is too deep, treatment with Botulinum toxin A alone is not enough. When the muscle is still, the depth of the wrinkle can be seen. A combination of Botulinum Toxin A to stop the muscles and ‘Fillers’ to fill in the wrinkle can then help.

Count on a treatment time of about 10 to 20 minutes.
Botulinum toxin A is injected into muscles close to the surface. The Botulinum toxin A substance is injected into the desired muscle with a small thin needle. This ensures that this muscle is (temporarily) less activated and can therefore be used. The effect does not occur immediately, but only after a few days.
After treatment with Botulinum toxin A you can go home immediately. The effect is noticeable after about 3 days and after about 14 days the muscles will be relaxed and the wrinkles will decrease. The first treatment usually works for 3 to 4 months, after the second treatment the effect remains noticeable for 4 to 6 months. Of course it depends per person but on average you will benefit from the botox treatment for about 4 to 6 months.
Please note: if you have previously had Botulinum toxin A and you switch brands, the result may be shorter because your body sees another brand of Botulinum toxin A as a new substance. The second time, the result will be longer again. Unfortunately, it is impossible to estimate in advance how long the result will actually last.

 • Sometimes a small blood vessel is accidentally hit during the puncture, which can cause a small hematoma. After the injection, a small lump is visible which, by the way, quickly pulls away.
  Another risk is the elimination of the muscles that lift the eyelid. In that case you are sitting with a temporarily hanging eyelid.
  There have been cases of headaches after the treatment.
  Botulinum toxin A therapy is not used in pregnant women.
  Sometimes lumps may appear or an allergic reaction occurs.
  Because Botulinum toxin A works temporarily, the side effects are also temporary. 

In order to maintain an even distribution, it is important to keep the head upright for a few hours after treatment and not to lie down. It is also recommended to use the muscles that have received an injection as much as possible for up to 2 hours after the treatment. Do not massage and do not bend over. The botulinum toxin A is then better absorbed by the muscle and wrinkles disappear more quickly.

The result is visible after 2 to 3 days. Wrinkles continue to diminish for about 2 weeks after the treatment. Because the treatment with botulinum toxin A does not provide a lasting result, the treatment must be repeated every 4 to 6 months. Of course, not everyone reacts in the same way to the injections. On average, 90% achieves a very marked reduction in wrinkle(s). For a very small percentage, the treatment results may be disappointing.

Botulinum toxin A normal price: 

1 zone € 150 


2 zones € 270,


3 zones € 370

 

 

Special price for botulinum toxin Loyal customers:

1 zone € 125

2 zones € 230

3 zones € 320

Wat is botulinetoxine A?

Botulinetoxine A is een gezuiverd eiwit dat in minimale hoeveelheden wordt geïnjecteerd in de spieren van je gezicht om ze te ontspannen of om het ontwikkelen van fronsrimpels te voorkomen. Er zijn verschillende producten op de markt. De werking is hetzelfde, alleen de mate van zuiverheid verschilt. Essential Aesthetics werkt met Bocouture en Azzalure.

Hoe werkt botox?

Botulinetoxine A werkt door de zenuwimpulsen in de geïnjecteerde spieren te blokkeren. Dit voorkomt dat de spieren samentrekken, wat leidt tot tijdelijk minder beweging.

Botulinetoxine A wordt in het gezicht vooral gebruikt voor de tijdelijke verbetering van:

 • Fronslijnen tussen de wenkbrauwen
 • Kraaienpootjes
 • Voorhoofdslijnen

Hoelang werkt botox?

Het effect van de behandeling blijft meestal tussen de 3 en 4 maanden zichtbaar. Omdat iedereen een ander lichaam heeft, verschilt de duur van het resultaat per persoon. Studies tonen aan dat na een regelmatige behandeling met Botulinetoxine A om de 3 tot 4 maanden, het resultaat na verloop van tijd langer kan aanhouden. Bij het switchen tussen merken is het resultaat meestal weer korter, omdat het lichaam weer moet wennen aan een nieuwe stof.

Te diepe rimpels

Is een rimpel te diep, dan is een behandeling met Botulinetoxine A alleen niet genoeg. Wanneer de spier stilligt is zichtbaar hoe de diep de rimpel is. Een combinatie van Botulinetoxine A om de spieren stil te leggen en ‘Fillers’ om de rimpel op te vullen , kan dan helpen.

Hoe gaat een botulinetoxine A behandeling?

Reken op een behandeltijd van ongeveer 10 tot 20 minuten.
De stof Botulinetoxine A wordt geïnjecteerd in spieren die dicht onder de oppervlakte liggen. De Botuline toxine A stof wordt met een klein dun naaldje in de gewenste spier geïnjecteerd. Deze zorgt ervoor dat die spier (tijdelijk) minder geactiveerd en dus gebruikt kan worden. Het effect treedt niet meteen op, maar pas na een aantal dagen.
Na de behandeling met Botulinetoxine A mag u gelijk naar huis. Het effect is na een dag of 3 merkbaar en na ongeveer 14 dagen zullen de spieren ontspannen zijn en de rimpels minder worden. Een eerste behandeling werkt meestal 3 tot 4 maanden, na de tweede behandeling blijft het effect 4 tot 6 maanden merkbaar. Het is natuurlijk afhankelijk per persoon maar gemiddeld zal u zo’n 4 tot 6 maanden profijt van de botox behandeling houden.
Let op: heeft u eerder Botulinetoxine A gehad en switcht u van merk, dan kan het zijn dat het resultaat korter aanhoudt, omdat uw lichaam een ander merk botulinetoxine A ziet als een nieuwe stof. De tweede keer zal het resultaat weer langer zijn. Helaas is van tevoren niet in te schatten hoelang het resultaat werkelijk zal blijven.

Wat zijn de risico’s van een botulinetoxine A behandeling?

 • Soms wordt bij het prikken per ongeluk een bloedvaatje geraakt waardoor een kleine bloeduitstorting kan ontstaan. Na de injectie is er een klein bultje zichtbaar dat overigens snel wegtrekt.
 • Een ander risico is een uitschakeling van de spiertjes die het ooglid optillen. In dat geval zit u met een tijdelijk hangend ooglid.
 • Er zijn gevallen bekend van hoofdpijn na de behandeling.
 • Botulinetoxine A therapie wordt niet toegepast bij zwangere vrouwen.
 • Soms kunnen er bobbels ontstaan of treedt een allergische reactie op.
 • Omdat Botulinetoxine A tijdelijk werkt, zijn de bijwerkingen ook tijdelijk. 

Nazorg bij een Botulinetoxine A behandeling

Om een gelijkmatige verdeling te behouden, is het belangrijk om het hoofd tot enkele uren na de behandeling rechtop te houden en niet te gaan liggen. Het wordt ook aangeraden om de spieren die een injectie hebben gekregen tot 2 uur na de behandeling zo veel mogelijk te gebruiken. Niet masseren en niet vooroverbuigen. De botulinetoxine A wordt dan beter door de spier opgenomen en de rimpels verdwijnen sneller.

Na 2 tot 3 dagen is het resultaat zichtbaar. Rimpels blijven verminderen tot ongeveer 2 weken na de behandeling. Omdat de behandeling met botulinetoxine A geen blijvend resultaat biedt, moet de behandeling elke 4 tot 6 maanden worden herhaald. Uiteraard reageert niet iedereen op dezelfde manier op de injecties. Gemiddeld bereikt 90% een zeer duidelijke vermindering van de rimpel(s). Bij een heel klein percentage kunnen de behandelingsresultaten tegenvallen.

Tarieven

Botulinetoxine A normale prijs: Special prijs voor botuline toxine

Loyale klanten:

1 zone € 150,- 1 zone € 125,-

2 zones € 270,- 2 zones € 230,-

3 zones € 370,- 3 zones € 320,-

nl_NLNederlands
Scroll naar top