WE ARE COMMITTED TO EXCELLENCE, AS YOU ARE ESSENTIAL TO US!

Buttock augmentation with fillers

About buttock augmentation with Sculptra filler

Just as with the face, the elasticity and volume of the buttocks decreases. Many women lose volume and are dissatisfied with the shape of their buttocks. From the age of 25 onwardsste Years of life decrease in volume and shape. Even after a diet, it often happens that the buttocks retain less volume. Our doctors are often told during a consultation that women do not feel comfortable with flatter buttocks. Especially when wearing a bikini, bathing suit and/or lingerie. With the Sculptra filler of Essential Aesthetics, The shape changes and gives the buttocks more volume, firmness and a lifting effect. 

Fillers are mainly used when the buttocks are uneven. Small injections are used to fill the buttocks at problem spots. This method is less suitable for significant enlargements.

Our doctors treat the buttocks with injectables filled with a pure non-animal gel. After enlargement of the buttocks with the injectables, you do not need any recovery time, annoying side effects such as scarring or other risks you run during surgery are saved. Your buttocks can be enlarged painlessly and the shape can also be adjusted to your wishes.

This Sculptra filler gives an immediate result that lasts for up to 3 years. In the body, the biocompatible gel is slowly broken down. If you want a longer lasting result, you can undergo a repeat treatment to maintain the aesthetic result. The treatment is well accepted by the body and requires virtually no recovery time.

Quality is within Essential Aesthetics, Sculptra is a dermal filler that stimulates the production of collagen in your body for a fuller effect over time.

Of all fillers, Sculptra is the one that’s best suited for this purpose because you can get a fairly significant enlargement without really using so much product. What it does is encourage your own collagen to grow around the product.” In other words, instead of hyaluronic acid fillers, which actually just pump more volume into your skin, Sculptra causes an inflammatory reaction in your body. “As part of that, you create a combination of scar tissue and fresh collagen. 

Bilvergroting met fillers

What kind of substance is in the Sculptra  filler?

Our surgeons work with a filler that is filled with a gel. The gel is a crystal clear gel based on stabilized hyaluronic acid. Hyaluronic acid, which occurs naturally in the body, binds water and helps maintain the volume of the skin. By stabilizing the hyaluronic acid using NASHA technology, it keeps the skin longer. It is identical to the body’s own hyaluronic acid and is biodegradable. It makes the skin more even and removes irregularities. The filler is specially designed to restore the volume of the body and improves the body contour. The hyaluronic acid particles are larger and give a lot of volume where needed. In Essential Aesthetics, the Sculptra filler is performed exclusively by a certified plastic surgeon.

Who can undergo Sculptra filler treatment?

The Sculptra filler is suitable for anyone who does not wish to permanently change the shape of the body and who does not want to undergo major surgery. Our injectables are therefore particularly suitable for people who object to going under anaesthesia or are afraid of scarsing as a result of the operation.
A filler treatment is a short procedure requiring only a local anaesthetic. Recovery time is short and one can quickly resume one’s daily activities.

After the Sculptra filler treatment?

You will see the desired result immediately after the treatment. After the treatment, the treated area may feel painful for a number of days. This is because the gel settles down and exerts pressure on the surrounding tissue. A normal painkiller is usually sufficient to take away the painful feeling. 

However, it is recommended not to exercise vigorously or put pressure on the treated area after treatment. Most people can quickly resume their daily activities after treatment. Your attending physician will advise you after treatment.

How long does the result of a treatment last?

The aesthetic improvement usually lasts up to a year. The gel breaks down slowly in the body. Every body is different and therefore there are differences from case to case.

In order to maintain the desired aesthetic effect, it is usually necessary to repeat the treatment after 9-12 months. Smaller amounts of gel are then needed to obtain the desired result. 

How does the gel disappear from the body?

The breaking down of the gel is a slow and gradual process. It is broken down naturally by the body.

Is the procedure safe?

Yes, the injectables contain a stabilized hyaluronic acid that has already been used in more than 10 million treatments. No life-threatening situations have been reported. The safety of the injectables has been extensively evaluated and examined according to medical standards.

Are there any known side effects after a Sculptra filler treatment?

A normal side effect is slight pain and swelling where the gel has been injected. A slight pressure on the tissue may irritate the gel and cause a slight inflammation. This is a normal reaction. The treated area may feel painful and sensitive for several days. A slight swelling is also possible. A normal painkiller usually provides enough relief.

Rates

Book a free personal consultation with one of our care team specialists via 070 220 2222. The first medical consultation will be used to see what your wishes are, how realistic they are, what results are possible and what the cost of the operation is.

The second consultation with your chosen surgeon is for a fee (€ 50). This fee is deducted from the invoice costs for operations. Even if you do not book a treatment with us afterwards, you will receive an extensive and medically sound consultation. After this consultation you already have a lot of information, a valuable basis for any subsequent steps.

Buttock augmentation with fillers

Buttock augmentation with fillers

Over bilvergroting met Sculptra filler

Net zoals bij het gezicht wordt de elasticiteit en het volume bij de billen minder. Veel vrouwen verliezen volume en zijn niet tevreden over de vorm van hun billen. Vanaf het 25ste levensjaar nemen volume en vorm af. Ook na een dieet komt het vaak voor dat de billen minder volume overhouden. Onze artsen krijgen vaak tijdens een consult te horen dat vrouwen zich niet prettig voelen met plattere billen. Vooral bij het dragen van bikini, badpak en/ of lingerie. Met de Sculptra filler van Essential Aesthetics, worden de billen zonder het verwijderen van huidweefsel dmv van kleine injecties snel en veilig gevuld. De vorm verandert en geeft de bilpartij meer volume, stevigheid en biedt een liftend effect.

Fillers worden vooral gebruikt wanneer de billen oneffenheden hebben. Met kleine injecties worden de billen op de probleemplekken gevuld. Deze methode is minder geschikt voor aanzienlijke vergrotingen.

Onze artsen behandelen de billen met injectables die gevuld zijn met een pure niet van dierlijke oorsprong afkomstige gel. Na vergroting van de bilpartij met de injectables heeft u geen hersteltijd nodig, vervelende bijverschijnselen zoals littekenvorming of andere risico’s die u loopt bij een operatieve ingreep worden u bespaard. Uw billen kunnen pijnloos worden vergroot en de vorm kan ook naar uw wens aangepast worden. Deze Sculptra filler geeft een onmiddelijk resultaat dat wel tot 3 jaar lang aanhoudt . In het lichaam wordt de biocompatibele gel langzaam afgebroken. Als u een langduriger resultaat wenst, dan kunt u een herhalingsbehandeling ondergaan om zo het esthetische resultaat te behouden. De behandeling wordt goed door het lichaam geaccepteerd en heeft nagenoeg geen hersteltijd nodig.

Kwaliteit staat binnen Essential Aesthetics hoog in het vaandel. Daarom wordt er ook bij de bilvergroting met fillers gebruik gemaakt van de beste producten. Sculptra is een dermale filler waarbij de aanmaak van collageen in je lichaam wordt gestimuleert voor een voller effect in de loop van tijd.

Van alle fillers is Sculptra degene die het best geschikt is voor dit doel, omdat je een vrij significante uitbreiding kunt krijgen zonder echt zoveel product te gebruiken. Wat het doet, is je eigen collageen ertoe aanzetten om rond het product te groeien.” Met andere woorden, in plaats van hyaluronzuurvullers, die eigenlijk gewoon meer volume in je huid pompen, veroorzaakt Sculptra een ontstekingsreactie in je lichaam. “Als onderdeel daarvan , creëer je een combinatie van littekenweefsel en vers collageen

Wat voor een substantie zit er in de filler?

Onze chirurgen werken met een filler die gevuld is met een gel. De gel is een kristalheldere gel gebaseerd op gestabiliseerd hyaluronzuur. Hyaluronzuur, dat van nature voorkomt in het lichaam, bindt water en helpt het volume van de huid te behouden. Door het hyaluronzuur te stabiliseren middels de NASHA technologie houdt het langer. Het is identiek aan het lichaamseigen hyaluronzuur en is biologisch afbreekbaar. Het maakt de huid egaler en verwijdert onregelmatigheden. De filler is speciaal ontwikkeld om het volume van het lichaam te herstellen en staat garant voor het verbeteren van de lichaamscontour. De hyaluronzuurpartikels zijn groter en geven veel volume daar waar nodig. Bij Essential Aesthetics wordt de Sculptra filler uitsluitend door een gercertificeerde platisch chirurg uitgevoerd.

Wie kan een Sculptra filler behandeling ondergaan?

De Sculptra filler is geschikt voor iedereen, die de vorm van het lichaam niet permanent wenst te veranderen en die geen zware operatie wil ondergaan. Onze injectables zijn daarom bijzonder geschikt voor mensen die bezwaar hebben om onder narcose te gaan of bang zijn voor littekens als gevolg van de operatie.
Een filler behandeling is een korte ingreep waarbij alleen een lokale verdoving nodig is. De hersteltijd is kort en men kan de dagelijkse werkzaamheden snel hervatten.

Na de Sculptra filler behandeling?

U ziet direct na de behandeling het gewenste resultaat. Na de behandeling kan het behandelde gebied een aantal dagen pijnlijk aanvoelen. Dit komt omdat de gel zich nestelt en druk uitoefent op het omliggende weefsel. Een normale pijnstiller volstaat doorgaans om het pijnlijke gevoel weg te nemen. 

Wel is het aanbevolen om na de behandeling niet heftig te gaan sporten of druk uit te oefenen op het behandelde gebied. De meeste mensen kunnen na de behandeling hun dagelijkse activiteiten snel weer hervatten. Uw behandelend arts geeft u het na de behandeling advies.

Hoe lang houdt het resultaat van een behandeling aan?

De esthetische verbetering houdt meestal tot een jaar aan. De gel breekt langzaam in het lichaam af. Ieder lichaam is anders en daarom bestaat er van geval tot geval verschil.

Om het gewenste esthetische effect te behouden is het doorgaans na 9-12 maanden nodig de behandeling te herhalen. Er zijn dan kleinere hoeveelheden gel nodig om het gewenste resultaat te verkrijgen. 

Hoe verdwijnt de gel uit het lichaam?

Het afbreken van de gel is een langzaam en geleidelijk proces. Het wordt op natuurlijke wijze door het lichaam afgebroken

Is de procedure veilig?

Ja, de injectables bevatten een gestabiliseerd hyaluronzuur dat al bij meer dan 10 miljoen behandelingen werd toegepast. Hierbij zijn geen levensbedreigende situaties gerapporteerd. De veiligheid van de injectables zijn uitgebreid geëvalueerd en onderzocht volgens de medische standaarden.

Zijn er bijwerkingen na een Sculptra filler behandeling bekend?

Een normale bijwerking is lichte pijn en gezwollenheid daar waar de gel is geïnjecteerd. Het is mogelijk dat bij een lichte druk op het weefsel de gel kan irriteren en een lichte ontsteking kan veroorzaken. Dit is een normale reactie. Het behandelde gebied kan een aantal dagen lang pijnlijk aanvoelen en gevoelig zijn. Ook een lichte zwelling is mogelijk. Een normale pijnstiller geeft doorgaans genoeg verlichting.

Tarieven

Boek een gratis persoonlijk en vrijblijvend adviesgesprek met een van onze care team specialisten via 070 220 2222. Het eerste medische consult wordt gebruikt om te kijken wat jouw wensen zijn, hoe realistisch ze zijn, welke resultaten mogelijk zijn en wat de kosten van de ingreep zijn.

Het tweede consult met de door u gekozen chirurg is tegen betaling (€ 50). Deze vergoeding wordt in mindering gebracht op de factuurkosten voor operaties. Zelfs wanneer je achteraf geen behandeling bij ons boekt, ontvang je een uitgebreid en medisch verantwoord consult. Na dit adviesgesprek heb je al veel informatie, een waardevolle basis voor eventuele vervolgstappen.

nl_NLNederlands
Scroll naar top