WE ARE COMMITTED TO EXCELLENCE, AS YOU ARE ESSENTIAL TO US!

Fat Grafting | Fat Injection (en)

Natural ability to rejuvenate ageing skin

Your face deserves the best. As we get older, the volume of the face changes. These changes can mainly be seen around the eyes, cheeks, jaw line and around the mouth.

Loss of volume can make us look older. We get sunken cheeks, wrinkles and folds and our skin looks tired and generally less healthy. Everyone is affected by facial fat loss over time. Facial fat is one of the essential elements that keep us looking youthful, healthy and vibrant. Loss of volume begins to become visible when we are in our mid-30s and gradually gets worse every year.


What Fat Grafting

With fat grafting, fat is moved to your face to fill the resulting cavities, giving your face back its youthful shape and contours. This procedure involves the removal of activated fat tissue from another part of your body to use it to restore volume or improve shape, mainly on the face, breasts and/or hips. fat grafting is mainly used in the medical world for therapeutic purposes to restore trauma or natural asymmetry, including correction of secondary contour defects following breast reconstruction, scar contractions, as well as the treatment of burns or radiodermatitis. As a result, fat grafting is a proven method that is ideally suited for cosmetic adjustments to the face, breasts and hips.

Cosmetic surgery

Did you know that studies show that fat transplantation can also help improve the thickness and quality of radiation-damaged tissue and skin?

Fat transplantation is a safe operation when performed by a surgeon with extensive experience in cosmetic surgery. For a successful fat transfer with the best results, the surgeon must have a good understanding of the 3-dimensional changes that occur with ageing and know what “normal” youthful facial contours look like. This process is very similar to sculpting, which is why it makes a big difference when your treating surgeon has an eye for aesthetic beauty combined with the right expertise. Make an appointment for a consultation.

Fat Grafting | Fat Injection

What happens during a fat grafting procedure

Fat is harvested from part of your body, washed and purified and then carefully reinjected with needles specially designed for the areas being treated. It may be necessary to repeat this process several times to achieve the desired result. Fat harvesting or ‘fat vaccination’ is a three-stage process: (a) harvesting (b) purification and transfer (c) and placement.

Harvesting fat cells:

Together with our doctor, choose a fat removal area that the doctor will locally anaesthetize. The doctor will then make a small incision at the fat removal site and, using a sterile technique, place a cannula connected to a syringe to gently harvest or ‘extract’ fat (better known as liposuction).

Purification and transfer: Once sufficient fat has been harvested, our specialist prepares the fat cells and places the purified fat in small syringes used for fat injections. Purification sometimes requires a centrifuge to centrifuge the fat or a filtration process to remove impurities.

Placement procedure: the body part is prepared where the fat cells are injected. Our specialist works with a needle or cannula that is usually inserted several times into the area and removed again. Each time the needle or cannula is pulled back, a line of fat tissue is carefully secured in natural tissue surfaces. The doctor repeats this procedure until the desired correction is achieved with a grid of grafted fat. Of course, our team will help you before, during and after the procedure by making it as easy and comfortable as possible for you. Our goal: the most natural and beautiful result!

Where is the procedure performed and what type of anaesthesia is used?

Most fat grafting (fat transplantation) procedures are performed in our practice with local anaesthesia, so you are awake but don’t feel any discomfort or pain. Of course, it is also possible to undergo this procedure under general anaesthesia (general anaesthesia) in a certified and accredited surgical centre. The choice is always yours. Most patients opt for local anaesthesia for faster recovery and lower costs. Local anaesthesia is a less invasive procedure with minimal risks.

Why does fat grafting work so well?

Our facial fat transfer procedure works so well because it is the most natural substitute for facial fat. Restoring lost volume with your own fat gives the most natural rejuvenation results. Your fat cells have an abundance of stem cells. Stem cells have been associated with long lasting rejuvenation effects, such as brightness of the skin, improvement of skin colour and texture and even reduction of pores.

How long will the results remain visible?

Although you immediately see a difference, it takes a while before the fat cells have done their work and the optimum effect has been achieved. This process takes several months. The result with about 2-3 months is the final result. It doesn’t get any less, but there is a chance that you will still notice a desired increase in fullness, because the fat grafts make the transition from surviving in a new environment to returning to their biological natural ways of storing fat..

Risico’s on the rocks

The main complications are contour irregularities (such as lumps or bumps), no good cosmetic distribution and poor fat removal. All these possible complications are minimized by our experienced fat grafting surgeon.

Recovery time after fat grafting

Swelling and sometimes bruising are part of the healing phase. The swelling is worst on day 2-4, followed by an accelerated healing process from day 5 onwards. Sometimes patients have recovered sufficiently after just one week and have minimal post-operative swelling. Normally patients need a little more time, after 1 to 2 weeks most of the swelling and possibly the bruising is resolved. In addition, the cells continue to develop positively over a period of 4-6 weeks. After 6-8 weeks, most of the fat cells are fat cells. Many patients take 4-5 days off to recover, depending on the type of work.

Rates

Book a free personal consultation with one of our care team specialists on 070 220 2222. The first medical consultation will be used to see what your wishes are, how realistic they are, what results are possible and what the cost of the operation is.

The second consultation with your chosen surgeon is for a fee (€ 50). This fee is deducted from the invoice costs for operations. Even if you do not book a treatment with us afterwards, you will receive an extensive and medically sound consultation. After this consultation you already have a lot of information, a valuable basis for any follow-up steps.

Natuurlijke mogelijkheid om de ouder wordende huid te verjongen

Je gezicht verdient het beste. Naarmate we ouder worden, verandert het volume van het gezicht. Deze veranderingen zie je voornamelijk rond de ogen, wangen, kaaklijn en rond de mond.

Volumeverlies kunnen kan ons ouder doen lijken. We krijgen ingevallen wangen, rimpels en plooien en onze huid ziet er vermoeid en over het algemeen minder gezond uit. Iedereen wordt in de loop van de tijd getroffen door vetverlies in het gezicht. Gezichtsvet is een van de essentiële elementen waardoor we een jeugdige, gezonde en levendige uitstraling houden. Volumeverlies begint zichtbaar te worden wanneer we halverwege de 30 zijn en wordt elk jaar geleidelijk erger.

Met fat grafting wordt vet verplaatst naar je gezicht om de ontstane holtes te vullen waardoor jouw gezicht haar jeugdige vorm en contouren terugkrijgt. Deze procedure omvat het verwijderen van geactiveerd vetweefsel uit een ander deel van jouw lichaam om het te gebruiken om volumeverlies te herstellen of vormen te verbeteren, voornamelijk in het gezicht, borsten en/of heupen. fat grafting wordt in de medische wereld vooral gebruikt voor therapeutische doeleinden om trauma of natuurlijke asymmetrie te herstellen, inclusief correctie van secundaire contourdefecten na borstreconstructie, littekencontracties, evenals de behandeling van brandwonden of radiodermatitis. Hierdoor is fat grafting een beproefde methode die uiterst geschikt is voor cosmetische aanpassingen aan het gezicht, borsten en heupen.

Wist je dat studies aantonen dat vettransplantatie ook kan helpen de dikte en kwaliteit van door straling beschadigd weefsel en huid te verbeteren?

Het transplanteren van vet is een veilige operatie wanneer deze wordt uitgevoerd door een chirurg met veel en brede ervaring in cosmetische chirurgie. Voor een succesvolle vetoverdracht met het mooiste resultaat moet de chirurg een goed begrip hebben van de 3-dimentionele veranderingen die optreden door het ouder worden en weten hoe “normale” jeugdige gezichtscontouren eruit zien. Dit proces heeft veel weg van beeldhouwen, vandaar dat het groot verschil maakt wanneer uw behandelend chirurg oog heeft voor esthetische schoonheid gecombineerd met de juiste expertise.

Wat gebeurt er tijdens een fat grafting procedure

Vet wordt uit een deel van je lichaam geoogst, gewassen en gezuiverd en vervolgens zorgvuldig opnieuw geïnjecteerd met naalden die speciaal zijn ontworpen voor de gebieden die behandeld worden. Het kan nodig zijn om dit proces meerdere keren te herhalen om het gewenste resultaat te bereiken. Vet oogsten  ofwel ‘vetenting’ is een proces in drie fasen: (a) oogsten (b) zuivering en overdracht (c) en plaatsing.

Oogsten van vetcellen: samen met onze arts, kies je een gebied voor vetverwijdering die de arts plaatselijke zal verdoven. De arts maakt vervolgens een kleine incisie op de plaats voor vetverwijdering en plaatst, met een steriele techniek, een canule die op een spuit is aangesloten om voorzichtig vet te oogsten ofwel te ‘extraheren’ (beter bekend als liposuctie).

Zuivering en overdracht: Zodra voldoende vet is geoogst, bereidt onze specialist de vetcellen voor en plaatst het gezuiverde vet in kleine spuiten die worden gebruikt voor vetinjecties. Voor de zuivering is soms een centrifuge nodig om het vet te centrifugeren of een filtratieproces om onzuiverheden te verwijderen.

Plaatsingsprocedure: het lichaamsdeel wordt voorbereid waar de vetcellen geïnjecteerd worden.. Onze specialist werkt met een naald of canule die meestal meerdere keren in het gebied wordt gestoken en er weer uit wordt gehaald. Elke keer dat de naald of canule wordt teruggetrokken, wordt een lijn vetweefsel zorgvuldig vastgezet in natuurlijke weefselvlakken. De arts herhaalt deze procedure totdat de gewenste correctie is bereikt met een raster van geënt vet. Natuurlijk helpt ons team je voor, tijdens en na de ingreep door het je zo gemakkelijk en comfortabel mogelijk te maken. Ons doel: het natuurlijkste en mooiste resultaat!

Waar wordt de ingreep uitgevoerd en welke type anesthesie wordt er gebruikt

De meeste fat grafting (vettransplantatie) ingrepen worden in onze praktijk uitgevoerd met lokale anesthesie, waardoor je wel wakker bent maar geen ongemak of pijn voelt. Natuurlijk is het ook mogelijk om deze ingreep onder algehele anesthesie (volledige narcose) te ondergaan in een gecertificeerd en erkend chirurgisch centrum. De keuze is altijd aan jou. De meeste patiënten kiezen voor plaatselijke verdoving voor een snellere herstel en minder kosten. Lokale verdoving is een minder ingrijpende procedure met minimale risico’s.

Waarom werkt fat grafting zo goed?

Onze procedure voor het overbrengen van gezichtsvet werkt zo goed omdat het de meest natuurlijke vervanging is voor gezichtsvet. Het herstellen van verloren volume met je eigen vet geeft de meest natuurlijke verjongingsresultaten. Jouw vetcellen hebben een overvloed aan stamcellen. Stamcellen zijn in verband gebracht met langdurige verjongingseffecten, zoals helderheid van de huid, verbetering van de huidskleur en -textuur en zelfs verkleining van de poriën.

Hoelang blijven de resultaten zichtbaar?

Hoewel je meteen verschil ziet duurt het even voordat de vetcellen hun werk hebben gedaan en het optimale effect is bereikt. Dit proces duurt enkele maanden. Het resultaat met ongeveer 2-3 maanden is het uiteindelijke resultaat. Minder wordt het niet, maar de kans bestaat dat je toch een gewenste toename van volheid merkt, omdat de vettransplantaten de overgang maken van overleven in een nieuwe omgeving naar terugkeren naar hun biologische natuurlijke manieren om vet op te slaan.

Risico’s en complicaties

De belangrijkste complicaties zijn contouronregelmatigheden (zoals bobbels of bulten), geen goede cosmetische verdeling en slechte vetverwijdering. Al deze mogelijke complicaties worden geminimaliseerd door onze ervaren chirurg voor fat grafting (vettransplantatie).

Hersteltijd na Fat grafting

Zwelling en soms blauwe plekken horen bij de genezingsfase. De zwelling is het ergst op dag 2-4, gevolgd door een versneld genezingsproces vanaf dag 5. Soms zijn patienten na 1 week al voldoende hersteld en hebben zij minimale post-operatieve zwelling. Normaal gesproken hebben patiënten iets meer tijd nodig, na 1 tot 2 weken is het grootste deel van de zwelling en eventueel de blauwe plekken opgelost. Bovendien blijven de cellen zich positief ontwikkelen tijdens een periode van 4-6 weken. Na 6-8 weken zijn de meeste vetcellen. Veel patiënten nemen afhankelijk van het soort werk 4-5 dagen vrij om te herstellen.

Tarieven

Boek een gratis persoonlijk en vrijblijvend adviesgesprek met een van onze care team specialisten via 070 220 2222. Het eerste medische consult wordt gebruikt om te kijken wat jouw wensen zijn, hoe realistisch ze zijn, welke resultaten mogelijk zijn en wat de kosten van de ingreep zijn.

Het tweede consult met de door u gekozen chirurg is tegen betaling (€ 50). Deze vergoeding wordt in mindering gebracht op de factuurkosten voor operaties. Zelfs wanneer je achteraf geen behandeling bij ons boekt, ontvang je een uitgebreid en medisch verantwoord consult. Na dit adviesgesprek heb je al veel informatie, een waardevolle basis voor eventuele vervolgstappen.

nl_NLNederlands
Scroll naar top