WE ARE COMMITTED TO EXCELLENCE, AS YOU ARE ESSENTIAL TO US!

nipple correction

About nipple correction

You may be dissatisfied with your nipples. You may have nipples that are too long or protruding, a areola that is too large or a retracted nipple. This can be remedied with a nipple or areola reduction. Our surgeon can also correct retracted nipples. These nipple corrections are often performed in combination with a breast reduction or lift. The nipple correction in itself is a fairly minor procedure that only requires local anaesthesia.

What happens during a nipple correction

Nipple reduction
A nipple reduction is actually a nipple shortening, where a piece of the protruding nipple is removed. It is then stitched up and covered with gauze. Think carefully about a nipple reduction if you want to breastfeed in the future. It is possible that the milk will be damaged.

Nipple size reduction
Each nipple consists of two parts. The protruding part is the nipple. The pigmented hold around it is the areola. In a areola reduction, the diameter of the areola is reduced by loosening the skin around the nipple. Then part of the skin is cut away and everything is neatly stitched up again.

The result

After a nipple correction there are always scars that never become completely invisible. In general, the wounds recover quickly and the end result is also quickly visible.

Recovery after nipple correction

The nipple correction will take about 30-60 minutes. After the operation, you can often be taken home the same day. The nipple and breast are swollen in the first 3 days after the operation and usually bruising is visible. The surgeon mainly uses soluble sutures.

Veiligheid door voorzorgmaatregelen

Safety through precautionary measures
The nipple correction is a relatively ‘minor intervention’ and although the risks and complications are generally small, the area of the nipple is a sensitive and important one.

The following complications are possible:

– Allergic reaction
– Infection
– Aftertreatment
– Scarring of skin edges
– Wrinkle around the scar
– Nipple numbness
– Reduction/inability to breastfeed
– Formation of thick scars
– Nipple correction is subject to the same safety and precautionary measures as breast augmentation.

Rates

Nipple height reduction from € 1800,-

Book a free personal consultation with one of our care team specialists on 070 220 2222. The first medical consultation will be used to see what your wishes are, how realistic they are, what results are possible and what the cost of the operation is.

The second consultation with your chosen surgeon is for a fee (€ 50). This fee is deducted from the invoice costs for operations. Even if you do not book a treatment with us afterwards, you will receive an extensive and medically sound consultation. After this consultation you already have a lot of information, a valuable basis for any follow-up steps.

Over tepelcorrectie

Het kan zijn dat je ontevreden bent over jouw tepels. Je kan te lange of te ver vooruitstekende tepels hebben, een te grote tepelhof of een ingetrokken tepel. Dit kan verholpen worden met een tepel- of tepelhofverkleining. Ook kan onze chirurg ingetrokken tepels corrigeren. Deze tepelcorrecties worden vaak uitgevoerd in combinatie met een borstverkleining of -lift. De tepelcorrectie op zichzelf is een vrij kleine ingreep waarbij alleen plaatselijke verdoving nodig is.

Wat gebeurt er tijdens een tepelcorrectie

Tepelverkleining

Een tepelverkleining is eigenlijk een tepelverkorting, waarbij een stuk van het vooruitstekende tepel wordt verwijderd. Daarna wordt het gehecht en met een gaasje afgedekt. Denk goed na over een tepelverkleining als je in de toekomst borstvoeding wil geven. Het kan zijn dat de melkgangetjes beschadigen.

Tepelhofverkleining

Elke tepel bestaat uit twee delen. Het uitstekende deel is de tepel. De gepigmenteerde houd daaromheen is de tepelhof. Bij een tepelhofverkleining wordt de diameter van de tepelhof verkleind door de huid rond de tepel los te maken. Daarna wordt een deel van de huid weggesneden en wordt alles weer netjes gehecht.

Het resultaat

Na een tepelcorrectie zijn er altijd littekens die nooit helemaal onzichtbaar worden. Over het algemeen herstellen de wondjes snel en is het eindresultaat ook snel zichtbaar.

Herstel na de tepelcorrectie

​De tepelcorrectie zal ongeveer 30-60 minuten duren. Na de ingreep kan je vaak dezelfde dag weer naar huis worden gebracht. De tepel en borst zijn de eerste 3 dagen na de operatie gezwollen zijn en meestal zijn er bloeduitstortingen zichtbaar. De chirurg gebruikt voornamelijk oplosbare hechtingen.

Veiligheid door voorzorgmaatregelen

De tepelcorrectie is een relatief ‘kleine ingreep’ en hoewel de risico’s en complicaties over het algemeen ook klein zijn, is het gebied van de tepel een gevoelig en belangrijk gebied.

De volgende complicaties zijn mogelijk:

  • Allergische reactie
  • Infectie
  • Nabloeding
  • Wijken van huidranden bij litteken
  • Rimpeling rond het litteken
  • Gevoelloosheid tepel
  • Verminderd/onvermogen tot het geven van borstvoeding
  • Vorming van dikke littekens

Voor een tepelcorrectie gelden dezelfde veiligheid en voorzorgmaatregelen als bij de borstvergroting.

Tarieven

Tepelhofverkleining vanaf € 1800,-

Boek een gratis persoonlijk en vrijblijvend adviesgesprek met een van onze care team specialisten via 070 220 2222. Het eerste medische consult wordt gebruikt om te kijken wat jouw wensen zijn, hoe realistisch ze zijn, welke resultaten mogelijk zijn en wat de kosten van de ingreep zijn.

Het tweede consult met de door u gekozen chirurg is tegen betaling (€ 50). Deze vergoeding wordt in mindering gebracht op de factuurkosten voor operaties. Zelfs wanneer je achteraf geen behandeling bij ons boekt, ontvang je een uitgebreid en medisch verantwoord consult. Na dit adviesgesprek heb je al veel informatie, een waardevolle basis voor eventuele vervolgstappen.

nl_NLNederlands
Scroll naar top